Statut

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14 i 70/17), Osnivačka skupština Švedskog poslovnog kluba, 15. ožujka 2018. godine, donijela je

Statut Švedskog poslovnog kluba

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu i sjedištu Kluba; području/ima djelovanja; ciljevima i djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; načinu osiguravanja javnosti djelovanja Kluba; članstvu i članarini; pravima, obvezama i odgovornostima članova; o unutarnjem ustroju i tijelima Kluba; izboru dužnosnika; ovlastima, načinu odlučivanja, izboru, opozivu, ovlastima i trajanju mandata članova; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Kluba.

Članak 2.
Švedski poslovni klub (u daljnjem tekstu: Klub) je neprofitna pravna osoba upisana u Registar udruga pri Gradskom uredu za opću upravu.

Članak 3.
Klub djeluje na području Republike Hrvatske.
Klub se može učlaniti u saveze udruga, međunarodne udruge i druge zajednice. Odluku o učlanjivanju donosi Skupština, a na prijedlog Predsjednika.

Članak 4.
Naziv Kluba na hrvatskom jeziku je Švedski poslovni klub. Uz naziv Kluba na hrvatskom jeziku, može se koristiti i naziv udruge na engleskom jeziku: Swedish Business Club.
U skraćenom obliku naziv Kluba na engleskom jeziku glasi SBC.
Sjedište Kluba je u Zagrebu, Strojarska 20 / 24. kat.

II. ZNAK I PEČAT

Članak 5.
Pečat Kluba je: četvrtastog oblika dimenizija 3×4 cm u kojem se nalazi logotip Švedskog poslovnog kluba – stilizirana kruna koju čini 11 okomitih žutih pruga nejednake dužine iznad vodoravne plave crte i natpis ŠVEDSKI POSLOVNI KLUB.

III. CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA I DJELATNOSTI KLUBA

Članak 6.
Ciljevi Kluba su podržavati poslovne interese svojih članova, naročito onda kada ih članovi ne mogu sami lako ostvariti, i to stvaranjem sinergije među članovima; pridonositi jačanju slobodne i konkurentne trgovine i poštene poslovne prakse; povećati razinu privredne suradnje između Hrvatske i Švedske; sudjelovati u zagovaranju javnih politika; te omogućavati umrežavanje.
Klub sukladno ciljevima djeluje na području gospodarstva i međunarodne suradnje.

Članak 7.
U svrhu ostvarivanja ciljeva navedenih u Članku 6., Klub će obavljati sljedeće djelatnosti:
– Okupljati članove koji su voljni podržavati, promicati i očuvati postojeće dobre poslovne odnose između Hrvatske i Švedske;
– Organizirati sastanke gospodarstvenika sa sjedištem u Hrvatskoj i Švedskoj u cilju promicanja poslovnih odnosa i razmjene iskustava pri ostvarivanju novih poslovnih prilika;
– Organizirati javne stručne skupove, seminare, predavanja i sastanke u svrhu promicanja međunarodne gospodarske, privredne, kulturne, znanstvene i drugih vidova suradnje ili odnosa između Hrvatske i Švedske;
– Surađivati sa sličnim međunarodnim i nacionalnim nevladinim udrugama, poslovnim udrugama i drugim organizacijama;
– izdavačka djelatnost.

Članak 8.
Djelatnosti Kluba temelje se na sljedećim načelima: poštivanje različitosti stavova, razmišljanja i ideja; sloboda izbora; neovisnost u djelatnostima udruge; otvorenost prema javnosti; te odgovornost pojedinaca i udruge za vlastito djelovanje.

Članak 9.
Djelovanje udruge je javno. Javnost i transparentnost djelovanja udruge ostvaruje se na načine utvrđene Statutom, i to: pravodobnim obavješćivanjem članova o radu udruge na značajnim događajima, i to pisanim izvješćima, na posebnim skupovima, ili na drugi prikladan način, primjerice javnim priopćavanjem ili putem mrežnih stranica i društvenih mreža.

IV. ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 10.
Članstvo u udruzi je dobrovoljno.
Članom udruge može postati svaka pravna osoba i poslovno sposobna fizička osoba koja prihvaća ovaj Statut i ciljeve Kluba, kao i vrijednosti te načela koja Klub zastupa.
Odluku o učlanjivanju donosi Skupština Kluba.
Pravne osobe članstvo u udruzi ostvaruju preko ovlaštenog predstavnika.
Članstvo u udruzi moguće je bez obzira na nacionalnost, spolnu orijentaciju, rasu, društveni položaj ili vjeru članova.

Članak 11.
Članstvo u Klubu može biti:
– Redovno
– Počasno (dodjeljuje se temeljem odluke Skupštine)

Članak 12.
Upis redovnih članova ostvaruje se ispunjavanjem i podnošenjem pristupnice Klubu.

Svojstvo počasnog člana Kluba dodjeljuje Skupština. Od počasnih članova može se zatražiti da pružaju savjete Klubu.

Sadržaj pristupnice određuje se posebnom odlukom Predsjednika Kluba.
Popis članova vodi se u elektronskom obliku i sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, te datumu prestanka članstva u udruzi.
Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 13.
Redovni član Kluba može biti svaka fizička i pravna osoba koja plaća članarinu i aktivno sudjeluje u radu Kluba.
Podnositelj zahtjeva za redovno članstvo dužan je ispravno ispuniti pristupnicu, a zahtjev odobrava Skupština.

Članak 14.
Svojstvo počasnog člana može se dodijeliti svakoj fizičkoj i pravnoj osobi koja je ostvarila dostignuća koja svojim značajem odgovaraju ciljevima Kluba. Svojstvo počasnog člana s pripadajućim naslovom može se dodijeliti temeljem odluke Skupštine, a na prijedlog Savjetodavnog odbora.

Članak 15.
Svakom članu izdaje se članska iskaznica. Izgled, sadržaj i način izdavanja članskih iskaznica uređeni su posebnom odlukom Predsjednika.
Redovni plaćaju godišnju članarinu u iznosu koji utvrdi Skupština. Počasni članovi oslobođeni su plaćanja članarine i drugih članskih doprinosa.

Članak 16.
Prava, obveze i odgovornosti članova Kluba su:
– sudjelovati u aktivnostima Kluba;
– birati i biti biran u sva tijela Kluba (osim počasnih članova)
– tražiti pomoć pri ostvarivanju svojih prava, ukoliko ta prava spadaju u područje djelovanja Kluba;
– pratiti i nadzirati rad Kluba;
– svojim ponašanjem štititi i podržavati interes, ugled i imovinu Kluba;
– redovito plaćati članarinu i ostale članske doprinose.

Članak 17.
Članstvo u Klubu prestaje:
a) Za redovne članove:
– istupanjem člana na vlastiti zahtjev;
– neplaćanjem članarine;
– isključenjem iz Kluba, ako član prekrši odredbe Statuta ili prestane izvršavati obveze prema Klubu;
– smrću fizičke osobe ili prestankom pravne osobe
b) Za počasne članove:
– istupanjem člana na vlastiti zahtjev;
– isključenjem iz Kluba, ako član prekrši odredbe Statuta ili prestane izvršavati obveze prema Klubu;
– smrću fizičke osobe ili prestankom pravne osobe.
Odluku o isključenju člana iz Kluba donosi Predsjednik.
Član koji je isključen iz Kluba temeljem odluke Predsjednika ima pravo u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Kluba. Skupština Kluba dužna je riješiti žalbu te donijeti konačnu odluku.

V. USTROJSTVO

Članak 18.
Dužnosnici ovlašteni za zastupanje Kluba su Predsjednik i Tajnik.

Članak 19.
Predsjednik može osnivati Odbore, Projektne timove i druga tijela unutar Kluba. Ako se Klub namjerava udružiti s drugim savezima i zajednicama, odluku o takvom udruživanju odobrava Skupština.

Članak 20.
Odbori, Projektni timovi i druga tijela unutar Kluba mogu djelovati slobodno u skladu s ovim Statutom i podzakonskim aktima koji reguliraju njihov rad.

Članak 21.
Tijela Kluba su:
– Skupština
– Predsjednik
– Tajnik
– Savjetodavni odbor

5.1 Skupština

Članak 22.
Skupština je najviše tijelo upravljanja Klubom. Skupštinu sačinjavaju redovni članovi, fizičke osobe te predstavnik pravne osobe, redovne članice Kluba. Svaki član Skupštine ima pravo na jedan glas.

Članak 23.
Sjednice Skupštine mogu biti redovite (godišnje), izborne i izvanredne.
Skupština redovito zasjeda barem jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake dvije godine.

Sjednice Skupštine saziva Predsjednik na vlastitu inicijativu.
Odlukom o sazivanju Skupštine utvrđuje se dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice. Tajnik Kluba dužan je poslati pisane pozivnice svim Izvršnim članovima najkasnije sedam dana prije održavanja sjednice.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Skupštine. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako Predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 3. ovoga Članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).
U slučaju isteka mandata tijelima Kluba, sjednicu Skupštine saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili najmanje tri člana koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Kluba.

Članak 24.
Sjednicom Skupštine predsjedava Predsjednik Kluba. U odsutnosti Predsjednika, sjednicom predsjedava Tajnik Kluba.
Ako Sjednici ne nazoče ni Predsjednik ni Tajnik, odluke Skupštine odobrit će osoba koju Skupština odredi na početku sjednice.
Zapisnik o radu sjednice trajno se čuva u arhivi Kluba.

Članak 25.
Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih redovnih članova Skupštine.

Ako sjednici Skupštine nazoči manje od polovice redovnih članova, Predsjednik će sazvati novu sjednicu najkasnije 7 dana nakon prve sjednice. Skupština će na sljedećoj sjednici odlučivati pravovaljano ako sjednici nazoče najmanje tri redovna člana.

Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih članova Skupštine. Izmjene Statuta, kao i njegovih izmjena i dopuna, mogu se usvojiti dvotrećinskom većinom glasova članova Skupštine nazočnih na sjednici.
Odluka o prestanku rada Kluba donosi se dvotrećinskom većinom glasova svih članova Skupštine.

Sjednice Skupštine zatvorene su za javnost.

Članak 26.
Skupština:
– usvaja Statut udruge i njegove izmjene i dopune;
– pregledava i odobrava financijski plan i financijske izvještaje;
– donosi vlastiti Poslovnik;
– usvaja Godišnji plan poslovanja i njegove izmjene i dopune;
– donosi druge akte i odluke važne za rad Kluba;
– bira i razrješava dužnosti Predsjednika i Tajnika;
– odlučuje o žalbama na odluke Predsjednika i Tajnika;
– odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga;
– razmatra i usvaja Izvješće o radu Kluba;
– rješava sporove i sukobe interesa unutar Kluba;
– pruža opće smjernice za djelovanje Kluba;
– obavlja druge dužnosti propisane zakonom ili Statutom;
– odlučuje o prestanku rada Kluba;
– imenuje tijela Kluba i donosi njihove Poslovnike;
– odlučuje i o drugim pitanjima temeljem Zakona i ovog Statuta;
Skupština može razriješiti dužnosti Predsjednika i Tajnika prije isteka njihovog mandata izglasavanjem nepovjerenja.

5.2 Predsjednik

Članak 27.
Kandidate za mjesto Predsjednika mogu nominirati redovni članovi. Predsjednika Kluba bira Skupština na mandat od dvije godine, uz mogućnost ponovnog izbora.
Predsjednik:
– predstavlja i zastupa Klub;
– predlaže projekte i voditelje projekata Skupštini Kluba;
– otvara raspravu o pojedinim pitanjima iz područja djelovanja Skupštine;
– brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine i drugih tijela Kluba;
– predsjeda sjednicama Skupštine i vrši ostale dužnosti određene ovim Statutom i drugim podzakonskim aktima Kluba;
– imenuje i razrješuje dužnosti članove Savjetodavnog odbora;
– odgovoran je za zakonitost djelovanja Kluba.
Za svoj rad Predsjednik Kluba odgovoran je Skupštini.

U slučaju odsutnosti, Predsjednika u svim poslovima i dužnostima zamjenjuje Tajnik. U slučaju podnošenja ostavke ili trajne spriječenosti Predsjednika, Skupština će izabrati novog Predsjednika Kluba na prvoj sljedećoj sjednici.

5.3 Tajnik Kluba

Članak 28.
Tajnika Kluba bira i imenuje Skupština među kandidatima koje su nominirali redovni članovi na mandat od dvije godine uz mogućnost ponovnog izbora.

Tajnik Kluba:
– zastupa Klub;
– vodi i priprema zapisnike sjednica Skupštine;
– obavlja administrativne poslove;
– vrši djelatnosti vezane uz upravljanje financijama i imovinom Kluba;
– vodi popis članova i prikuplja članarine;
– vodi i čuva arhivu Kluba;
– obavlja druge zadaće prema nalogu Predsjednika.

5.5 Savjetodavni odbor

Članak 29.
Savjetodavni odbor savjetuje Predsjednika i Tajnika. Sastaje se prema potrebi na inicijativu Predsjednika, Tajnika ili na vlastitu inicijativu u svrhu raspravljanja o strateškim smjernicama Kluba. Članove savjetodavnog odbora imenuje Predsjednik Kluba na mandat od dvije godine uz mogućnost ponovnog izbora.

VI. FINANCIJSKO POSLOVANJE I RASPOLAGANJE IMOVINOM

Članak 30.
Aktivnosti Kluba financirat će se putem:
– članarina i članskih doprinosa;
– financijskih sredstava vlade, vladinih agencija i drugih organizacija namijenjenih za određene projekte;
– novčanih sredstava koja udruga stekne obavljanjem vlastitih djelatnosti propisanih zakonom;
– dobrovoljnim prilozima, darovima, donacijama, itd.;
– iz ostalih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 31.
Klub može raspolagati svojom imovinom u skladu sa zakonom.

Članak 32.
Financijsko upravljanje Klubu osigurava dugoročnu financijsku stabilnost.
Dugotrajna imovina, kao i jednokratna sredstva, mogu potjecati iz izvora navedenih u Članku 30.

Članak 33.
Imovina Kluba uključuje gotovinu, dugotrajnu imovinu, materijalna dobra poput opreme i ostalog inventara, te knjižničnu i arhivsku građu.
Imovina Kluba prvenstveno se koristi za ostvarivanje programskih ciljeva, kao i za redovno poslovanje Kluba.

Članak 34.
Predsjednik Kluba može detaljnije regulirati postupke upravljanja financijama i imovinom posebnim Pravilnikom.

VII. PRESTANAK POSTOJANJA KLUBA

Članak 35.
Klub prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Kluba dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine. Skupština će istovremeno odlučiti i o imovini Kluba, sukladno Zakonu o udrugama.

Članak 36.
Likvidatora udruge imenuje Skupština. Likvidator zastupa Klub u postupku likvidacije i brisanja Kluba iz registra udruga.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.
Statut Kluba i njegove izmjene i dopune donosi Skupština dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine nakon provedene rasprave.

Članak 38.
Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Kluba.

Članak 39.
Ovaj Statut stupa na snagu u trenutku usvajanja od strane Skupštine udruge.
Zagreb, 15/03/2018